Algemene Voorwaarden

Ticketspy_Tekst_final_Mail

Algemene voorwaarden voor deelname aan de Backpack Starterskit Sweepstake campagne

  1. De organisator van deze wedstrijd is het bedrijf TicketSpy BV in Amsterdam.

  1. Deelname is kosteloos en zonder verplichting tot aankoop van goederen of diensten. Door deelname aan een campagne accepteert de gebruiker deze algemene voorwaarden. TicketSpy behoudt zich het recht voor om je zonder opgave van redenen op enig moment te diskwalificeren of jouw deelname te weigeren, dan wel prijzen niet uit te keren, bijvoorbeeld in het geval dat je één van deze algemene voorwaarden overtreedt, de actie probeert te manipuleren dan wel op een andere onwettelijke manier de actie probeert te beïnvloeden.

  1. Deelname staat open voor personen, woonachtig in Nederland of België, die bij deelname minstens 18 jaar of ouder zijn. Medewerkers van het bedrijf TicketSpy en anderen die hierbij betrokken zijn komen niet in aanmerking voor deelname. De deelnemer van het spel is de persoon die is gebonden aan het e-mailaccount op TicketSpy, welke is gebruikt voor het registreren om deel te kunnen nemen aan deze campagne.

  1. Door deel te nemen aan deze campagne ga je akkoord dat TicketSpy  jouw e-mailadres zal gebruiken voor eigen email marketing doeleinden. Jouw e-mailadres wordt onder geen enkele voorwaarden door verkocht aan derden. Bij een succesvolle inschrijving wordt automatisch het gratis e-book naar het opgegeven e-mailadres verzonden.

  1. De looptijd van een actie op TicketSpy.nl wordt bekend gemaakt in een artikel over de desbetreffende winactie.

  1. Het E-book is voor individueel gebruik en mag uitsluitend door Ticketspy verstrekt worden.

  1. Ticketspy of hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor enige vermogensschade en/of ander nadeel voortvloeiende uit de campagne, inclusief doch niet beperkt tot vermogensschade en/of ander nadeel ontstaan door (i) deelname, (ii) het onvermogen om deel te nemen of (iii) het gebruikmaken van de prijs. Deze uitsluiting van aansprakelijk vervalt indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van TicketSpy (“eigen handelen”) zelf en/of het bestuur van TicketSpy. Daarnaast kan TicketSpy geen garantie afgeven dat de website of Facebook pagina altijd ter beschikking staan voor het gebruik hiervan.

  1. Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn persoonlijke gegevens opgeslagen worden in de database van TicketSpy. Daarbij verleen je – bij deelname aan een dergelijke actie van TicketSpy – toestemming voor de verwerking van jouw gegevens. De gegevens die TicketSpy verkrijgt in het kader van deze campagne worden conform de relevante wet- en privacy regelgeving behandeld. Toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens kan te allen tijde worden ingetrokken door een email te sturen naar info@ticketspy.nl.

  1. Op deze campagne, de voorwaarden en alle – met de actie verband houdende geschillen – is het Nederlands recht van toepassing. TicketSpy behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden te wijzigen dan wel de campagne te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot situaties waarin sprake is van fouten in de soft- en/of hardware en overige technische en/of juridische redenen.

Download het E-book >